Geen resultaten gevonden.
Populaire suggesties

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid en begrippen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Pijlers doet, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
 2. De wederpartij wordt aangeduid als ‘koper’.
 3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen koper en Pijlers gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.
 4. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Pijlers en de koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien Pijlers niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Pijlers in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 7. Onder schriftelijk tevens “per e-mail” verstaan.

Artikel 2: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van Pijlers zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten.
 2. Een overeenkomst komt eerst tot stand als koper het aanbod van Pijlers heeft aanvaard. Eventuele wijzigingen op de overeenkomst komen tot stand door aanbod en aanvaarding.
 3. Door Pijlers gemaakte kennelijk foute opgaven, prijzen of andere informatie binden Pijlers niet.
 4. Alle afzonderlijke prijzen van goederen en producten zijn uitgedrukt excl. btw, heffingen en verzendkosten.

Artikel 3: Risico-overgang

 1. Levering vindt (tenzij anders overeengekomen) plaats af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats Pijlers . Het risico van de zaak gaat over op het moment dat Pijlers deze ter beschikking stelt aan koper.
 2. Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen koper en Pijlers overeenkomen dat Pijlers voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval op koper.

Artikel 4: Prijswijziging

 1. Pijlers mag een stijging van kostprijsbepalende factoren die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst aan koper doorberekenen.
 2. Koper is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 te voldoen op het moment dat Pijlers deze in rekening brengt.

Artikel 5: Betaling

 1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van Pijlers of op een door Pijlers aan te wijzen rekening.
 2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen 30 dagen na factuurdatum.
 3. Het recht van koper om zijn vorderingen op Pijlers te verrekenen of om op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van Pijlers.
 4. Ongeacht of Pijlers de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat koper uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:
  • een betalingstermijn is overschreden;
  • een betalingstermijn is overschreden;
  • het faillissement of de surseance van betaling van koper is aangevraagd;
  • beslag op zaken of vorderingen van koper wordt gelegd;
  • koper (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  • koper (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden;
 5. Bij niet of niet tijdige betaling door koper is koper over het openstaande bedrag een contractuele rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente plus 1 % per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
 6. Pijlers is bevoegd haar schulden aan koper te verrekenen met vorderingen van aan Pijlers gelieerde ondernemingen op koper. Daarnaast is Pijlers bevoegd haar vorderingen op koper te verrekenen met schulden van aan Pijlers gelieerde ondernemingen aan koper. Verder is Pijlers bevoegd haar schulden aan koper te verrekenen met vorderingen op aan koper gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen worden de ondernemingen die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoren, en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW verstaan.
 7. Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 175,00.

Artikel 6: Zekerheden

 1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is koper verplicht op eerste verzoek van Pijlers een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als koper hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Pijlers heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op koper te verhalen.
 2. Pijlers blijft eigenaar van alle geleverde zaken zolang koper niet al zijn betalingsverplichtingen (dus ook die uit eerdere en latere overeenkomsten) jegens Pijlers heeft voldaan.
 3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag koper deze buiten haar normale bedrijfsuitoefening niet vervreemden. Ook mag koper onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken niet bezwaren.
 4. Nadat Pijlers haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde zaken terughalen. Koper zal daartoe alle medewerking verlenen.
 5. Pijlers heeft op alle zaken die zij uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die zij op koper heeft of mocht krijgen ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een retentierecht.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. De verplichting tot schadevergoeding van Pijlers op grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot het factuurbedrag (exclusief btw) van de factuur met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt, in ieder geval met een maximum van € 7.500,-.
 2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
  • gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gemiste besparingen, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten, (extra) verwerkings-, bouw- of bevestigingskosten, sloop- of herstelkosten.
  • schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Pijlers.
 3. Koper vrijwaart Pijlers voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door koper aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Pijlers geleverde producten en/of materialen. Koper is gehouden alle voor Pijlers in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

Artikel 8: Overmacht

 1. Pijlers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien Pijlers daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (maar niet daartoe beperkt): werkstaking, (dreiging van) terrorisme, oorlog, oproer, overheidsmaatregelen, storing in de levering van energie of bedrijfsbenodigdheden, arbeidsongeschiktheid (ook van ondergeschikten), storingen in het computernetwerk, niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waardoor Pijlers niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. Pijlers kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Pijlers ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Pijlers gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9: Garantie

 1. Pijlers staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Indien van toepassing komt de garantietermijn van Pijlers overeen met de fabrieksgarantietermijn. Pijlers is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten en/of diensten voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 3. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, gewicht, afmetingen, werking of anderszins komt niet voor retournering, herstel of garantie in aanmerking.
 4. De garantie geldt niet indien:
  • er sprake is van slijtage die als normaal kan worden beschouwd;
  • de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  • gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • de koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Pijlers die op de verpakking vermeld zijn;
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
  • er sprake is van een gebrek waar Pijlers niet voor verantwoordelijk is te houden.
 5. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, wordt koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer koper deze onderzoekskosten (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, vervalt het eigendom van het product aan Pijlers.

Artikel 10: Gebreken en Klachttermijn

 1. Koper is verplicht om direct na ontvangst het gekochte te onderzoeken op eventuele defecten, beschadigingen en volledigheid.
 2. Klachten over de producten dienen door de koper binnen 5 dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld aan Pijlers.
 3. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Pijlers in staat is adequaat te reageren. Koper dient Pijlers in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 4. Indien een klacht naar de mening van Pijlers gegrond is, zal zij de producten herstellen en/of leveren zoals is overeengekomen dan wel deze aan de koper vergoeden.
 5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, komt de koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of vergoeding.
 6. Reclames over facturen dienen schriftelijk binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum te worden gemeld aan Pijlers. Na het verstrijken van deze termijn wordt koper geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
 7. Een reclame geeft koper geen recht om betaling op te schorten.

Artikel 11: Retournering/annulering

 1. Retournering van producten of annulering van overeenkomsten is niet mogelijk, tenzij anders wordt overeengekomen, waarbij Pijlers de schade, extra kosten en gederfde winst vergoed dient te krijgen.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Het Nederlands recht is van toepassing.
 2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
 3. Naast de rechter die volgens de wet bevoegd is, is ook de rechter te Arnhem bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

Vandaag zijn wij er niet. Morgen staan we weer voor je klaar.